คปอ

หลักสูตร คปอ. (คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ)

ชื่อหลักสูตร:
       หลักสูตรการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อให้คณะกรรมการความปลอดภัย ฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้คณะกรรมการความปลอดภัย ฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
  3. เพื่อให้คณะกรรมการความปลอดภัย ฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
  4. เพื่อให้คณะกรรมการความปลอดภัย ฯ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้อบรมไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับองค์กรของตนเอง

เนื้อหา:
มีระยะเวลาการฝึกอบรม 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังต่อไปนี้
หมวดวิชาที่ 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะเวลา 3 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ได้แก่
          (ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
          (ข) การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยนอก  
               งาน
หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ได้แก่
          (ก) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
                อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
          (ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง
หมวดวิชาที่ ๓ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา 7 ชั่วโมง 30 นาที ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ได้แก่
          (ก) การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน
          (ข) การสำรวจความปลอดภัย
          (ค) การจัดทำข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
          (ง) การวางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
          (จ) การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
          (ฉ) การประชุมและการติดตามงาน
วิธีการอบรม:

  1. การบรรยาย
  2. กรณีศึกษาจากวีดีทัศน์
  3. Workshop
  4. การสอบประเมินความรู้ความเข้าใจก่อน-หลัง

ระยะเวลาอบรม
2 วัน (12 ชั่วโมง)
**หลังจบการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร ทันที**

ผู้เข้าอบรม
พนักงานผู้มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการความปลอภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการและได้รับการแต่งตั้งจากนายจ้างให้ทำหน้าที่คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานทุกคน